Elacatinus xanthiprora (Yellowprow Goby)

© Smithsonian Institution