Older version of Crossosoma bigelovii

© Anthony Mendoza