Florida Wild Turkey (Meleagris gallopavo osceola)

© Mary Keim