Zebra Swallowtail (Eurytides marcellus)

© Mary Keim