White-fronted spider monkey (Ateles belzebuth), Amazon, Ecuador

© Dallas Krentzel