Paper Wasps (Polistes flavus) in Saguaro Cactus; W of Redington, AZ

© Lon&Queta