Pineland Catchfly (Polanisia tenuifolia)

© Bob Peterson