Older version of Vitex rotundifolia

© David Eickhoff