Older version of Pygmy Chafer (Strigoderma pygmaea)

© Mary Keim