White's seahorse - Hippocampus whitei

© John Turnbull