Image of Haplodrassus minor

© Mykola M. Kovblyuk, Zoya A. Kastrygina, Mikhail M. Omelko