Image of Lymantria ekeikei

© BIO Photography Group. Biodiversity Institute of Ontario.