Image of Praomys daltoni

© 2013 Zbyszek Boratynski