Cephalopod video: Brachioteuthis (beanii?)

smithsonianNMNH