Shell - body whorl - moist - black background

Malcolm Storey