Older version of NY_Myscelia_cyaniris

David Bygott