Older version of Vitex rotundifolia

David Eickhoff