Image of Hymenoxys acaulis and Tetraneuris eradiata

© MBG