Mormon Metalmark, Apodemia mormo autumnalis

Bill Bouton