Image of Shirozuella unciforma

© Xing-Min Wang, Feng Ge, Shun-Xiang Ren