Image of Hospitalitermes krishnai

© Syaukani, Graham J. Thompson, Seiki Yamane