Image of Serangium contortum

© Xing-Min Wang, Shun-Xiang Ren, Xiao-Sheng Chen