Image of Serangium digitiforme

© Xing-Min Wang, Shun-Xiang Ren, Xiao-Sheng Chen