Image of Serangium centrale

© Xing-Min Wang, Shun-Xiang Ren, Xiao-Sheng Chen