Image of Menyanthes trifoliata

© Stanislav Krejčík