Synonym

© Missouri Botanical Garden, 4344 Shaw Boulevard, St. Louis, MO, 63110 USA