Sound from xeno-canto. XC74497 Garrulus glandarius (Eurasian Jay)

© Thomas Donegan