Sound from xeno-canto. XC61265 Lipaugus vociferans (Screaming Piha)

© Thomas Donegan