Sound from xeno-canto. XC59794 Lipaugus vociferans (Screaming Piha)

© Thomas Donegan