Sound from xeno-canto. XC59793 Lipaugus vociferans (Screaming Piha)

© Thomas Donegan