Sound from xeno-canto. XC50658 Troglodytes solstitialis (Mountain Wren)

© Bernabe Lopez-Lanus