Sound from xeno-canto. XC38913 Troglodytes solstitialis (Mountain Wren)

© Frank Lambert