Sound from xeno-canto. XC36281 Troglodytes solstitialis (Mountain Wren)

© Frank Lambert