Sound from xeno-canto. XC75791 Pachyptila turtur (Fairy Prion)

© Todd Mark