Sound from xeno-canto. XC74811 Troglodytes solstitialis (Mountain Wren)

© Daniel Lane