Sound from xeno-canto. XC74191 Streptoprocne zonaris (White-collared Swift)

© Joseph Tobias and Nathalie Seddon