Sound from xeno-canto. XC73767 Leptotila verreauxi (White-tipped Dove)

© Joseph Tobias and Nathalie Seddon