Sound from xeno-canto. XC73173 Garrulus glandarius (Eurasian Jay)

© Mike Nelson