Sound from xeno-canto. XC64315 Troglodytes solstitialis (Mountain Wren)

© Joseph Tobias and Nathalie Seddon