Sound from xeno-canto. XC63997 Ramphastos toco (Toco Toucan)

© Joseph Tobias and Nathalie Seddon