Sound from xeno-canto. XC63978 Ramphastos tucanus (White-throated Toucan)

© Joseph Tobias and Nathalie Seddon