Sound from xeno-canto. XC63977 Ramphastos tucanus (White-throated Toucan)

© Joseph Tobias and Nathalie Seddon