Sound from xeno-canto. XC63802 Nyctibius grandis (Great Potoo)

© Joseph Tobias and Nathalie Seddon