Sound from xeno-canto. XC63614 Lipaugus vociferans (Screaming Piha)

© Joseph Tobias and Nathalie Seddon