Sound from xeno-canto. XC63451 Furnarius leucopus (Pale-legged Hornero)

© Joseph Tobias and Nathalie Seddon