Sound from xeno-canto. XC63450 Furnarius leucopus (Pale-legged Hornero)

© Joseph Tobias and Nathalie Seddon