Sound from xeno-canto. XC63448 Forpus modestus (Dusky-billed Parrotlet)

© Joseph Tobias and Nathalie Seddon