Sound from xeno-canto. XC63447 Formicivora rufa (Rusty-backed Antwren)

© Joseph Tobias and Nathalie Seddon