Sound from xeno-canto. XC63440 Formicarius colma (Rufous-capped Antthrush)

© Joseph Tobias and Nathalie Seddon