Sound from xeno-canto. XC63438 Formicarius analis (Black-faced Antthrush)

© Joseph Tobias and Nathalie Seddon